A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg
Telefoonnummer: 0118628951 (kerkgebouw)
RSIN/Fiscaal nummer: 002593002
Website adres: www.gasthuiskerk.nl
E-mail: scriba@gasthuiskerk.nl
Adres (kerkgebouw): Lange Delft 94
Postcode: 4331AS
Plaats: Middelburg
Postadres: Postbus 173
Postcode: 4330AD
Plaats: Middelburg

De Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt, na een daartoe strekkend besluit van de kerkenraad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door preses (voorzitter) en scriba (secretaris) gezamenlijk.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen, op basis van de daarvoor vastgestelde regeling, worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op onze website ( www.gasthuiskerk.nl ) u vindt daar ook informatie m.b.t. de kerkdiensten en de mogelijkheden om die (eventueel live) mee te luisteren.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom resultaat geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

RESULTAAT 2022 en BEGROTING 2023
 
  Resultaat 2021 Begroting 2022 Resultaat 2022 Begroting 2023
debet credit debet credit debet credit debet credit
Lasten
Personeelskosten 78.844 0 79.200 81.768 84.000
Huisvestingskosten 13.696 0 17.750 18.149 22.800
Onderhoud 12.021 12.800 14.288 12.800
Exploitatiekosten 2.530 4.500 6.646 8.000
Algemene kosten 10.610 7.100 8.397 7.750
Vormingskosten 4.896 8.500 6.718 9.750
Financiële lasten 20.385 20.550 23.794 21.750
Totaal Lasten 142.982 150.400 159.758 166.850
Totaal Baten 191.257 150.400 162.184 166.850
Resultaat kerk 48.275 0 2.426 0
Resultaat Afdrachten -9.817 0 -17.045 0
Totaal resultaat 38.457 0 -14.619 0

 

Diaconie CGK Middelburg: jaarrekening 2022 en begroting 2023
Jaarrek 2021 Begr 2022 Jaarrek 2022 Begr 2023
Totaal inkomsten  € 23.816,93  € 14.600,00  € 35.963,63  € 10.200,00
Totaal uitgaven  € 23.759,77  € 13.246,00  € 39.717,19  € 12.876,00
Netto kasstroom  € 57,16  € 1.354,00 € -3.753,56 € -2.676,00

 

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 14-12-2023
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 04-03-2023
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 27-02-2023

Toelichting

Weergave baten / lasten en resultaat: kerk (= exclusief diaconie)

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt, via vrijwillige bedragen en collecten, gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Ten behoeve dan diaconale doelen worden gelden opgehaald, welke worden doorgegeven aan diverse diaconale – , maatschappelijke organisaties en ook als ondersteuning van individuele leden wanneer daarin op een andere wijze niet (meer) kan worden voorzien.

De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2016 zullen enigszins afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar o.m. door het vertrek van de eigen predikant in de loop van 2015.

De Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt, na een daartoe strekkend besluit van de kerkenraad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door preses (voorzitter) en scriba (secretaris) gezamenlijk.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg.