Attestaties

Attestaties worden alleen afgegeven aan leden die naar een andere Christelijke Gereformeerde Kerk gaan. In andere gevallen wordt een bewijs van lidmaatschap afgegeven. Afgifte van een attestatie aan de GKV ter plaatse kan alleen na onderling overleg tussen de kerkenraden.
Attestaties en bewijzen van lidmaatschap kunnen worden aangevraagd bij de scriba.

Archivaris

De archiefbeheerder beheert in de archieven van de kerk.

Beamteam

Beamteam bestaat uit een aantal gemeenteleden, die om beurten tijdens de erediensten verantwoordelijk is voor de projectie van de liturgie via de beamer.

Bid- en dankdag

Bid- en dankdag worden gezamenlijk gehouden met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De diensten vangen aan om 14.30 uur en 19.30 uur en worden gehouden in de Kruiskerk, het kerkgebouw van de GKV (Klein Vlaanderen).

Catechisaties

Gedurende 20-25 avonden in het winterseizoen wordt aan de jongeren van de gemeente catechese gegeven. Elk jaar ontvangen de jongeren bericht van de groepsleiding in welke groep ze geplaatst zijn en een uitnodiging voor het nieuwe seizoen.

Bij afwezigheid wordt een berichtje vooraf aan de catecheet op prijs gesteld.
Wie aan de belijdeniscatechese willen deelnemen, kunnen zich opgeven bij de scriba.
Voor wie hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen is er, bij voorkeur vooraf, huwelijkscatechisatie. Hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad.

Commissie Bijzonder Kerkenwerk

Organiseert aangepaste kerkdiensten en catechese voor mensen met een verstandelijke beperking op Walcheren.

Collectebonnen

Voor de collecten in de kerk kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen, t.w.v. € 0,80 of € 1,50. Ze kunnen worden besteld door het overmaken van het verschuldigde bedrag per bank of giro. Verzoeke daarbij aan te geven hoeveel bonnen u wilt en van welke waarde(n). bankrekeningnummer: NL26RABO0161919359, t.n.v. CGK collectebonnen

Commissie jeugddiensten

Is betrokken bij de voorbereiding van de diensten op feestdagen, bid- en dankdag, startzondag en de jongerenthemadiensten.

Commissie Ontmoeting

Regelt de contactmiddagen voor onze oudere broeders en zusters.

Commissie van beheer

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de goederen en bezittingen, evenals de inkomsten en uitgaven berust bij de kerkenraad. De kerkenraad neemt in deze zaken echter geen beslissing alvorens het advies in te winnen van de Commissie van Beheer. Genoemde commissie is dus een adviserend en uitvoerend orgaan.

Crea-inloopmiddagen

Om de twee weken is er op donderdag een crea-middag van 13.30 tot 16.00 uur. Iedereen die graag creatief bezig wil zijn is welkom. De data worden vermeld in Tussentijds en in de agenda op deze website.

Crèche

Iedere zondag is er tijdens beide diensten oppas voor kinderen tot 5 jaar.

Delta Kontakt

Maandblad van de Classis Middelburg van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Kosten voor een jaarabonnement € 21,50.

Diaconale huisbezoeken

De diakenen bezoeken alle leden binnen hun wijk minimaal eens per vier jaar. In dat bezoek wordt niet alleen stil gestaan bij diaconale noden, zo die er zijn, maar ook wordt geïnformeerd wat het betreffende lid kan betekenen voor medegemeenteleden. Dit diaconale huisbezoek komt in plaats van het gewone huisbezoek.

Gast aan tafel

Open maaltijd op vrijdagavond in de kerk. U kunt samen met een belangstellende uit uw omgeving vanaf 18.00 uur gezellig komen eten in de kerk. Data via Tussentijds of de agenda van de website.

Geluidsapparatuur

De kerkdiensten worden opgenomen op MP-3 en / of  CD-rom. Video-opnames kunnen alleen vooraf op aanvraag worden verstrekt.
Zieken en bejaarden kunnen aanvragen indienen welke dienst(en)zij vanaf CD of MP-3 willen beluisteren.

Gemeentedag

De jaarlijkse gemeentedag wordt gehouden op Hemelvaartsdag. Een keer in de twee jaar wordt aansluitend een kampeerweekend verzorgd.

Gespreks- en Bijbelkringen

Bijbelstudiegroep Wijk 4: vergadert éénmaal in de 3 weken op woensdag.

Bijbelkring wijk 3A: vergadert éénmaal in de 3 weken op donderdag.

 • Bijbelstudiegroep 2: komt eens per twee weken bij elkaar op maandagavond.
 • Bijbelstudiegroep 3:
 • Belijdende ledenkring: komt eens in de vier weken op zondagavond bij elkaar.
 • Bijbelstudiegroep “Belijdende Leden 2002”, Komt eens in de drie weken bij elkaar op woensdagavond.
 • Vrouwen Bijbelstudiegroep: komt één keer per maand samen op woensdagmorgen
Heilig Avondmaal

Het avondmaal wordt zowel in de morgen- als in de middagdienst bediend. De zondag voorafgaande aan de viering wordt voorbereiding gehouden. Gasten, die in de eigen gemeente als belijdend lid toegang hebben tot de viering, zijn daarbij van harte welkom.
De GKV-zustergemeente te Middelburg viert het avondmaal zo’n 7 maal per jaar; de data hiervan staan in hun kerkblad. Belijdende leden van onze gemeente zijn daarbij van harte welkom en kunnen zich voorafgaand aan de kerkdienst melden in de kerkenraadskamer.

Heilige Doop

Bediening van de doop geschiedt in overleg met de ouders. Aanvraag van de doopsbediening kan worden gedaan bij de wijkouderling.

Huisbezoek

Streven is dat elk lid van de gemeente minstens éénmaal per jaar huisbezoek ontvangt. De wijkouderling kan zich laten vergezellen door een ouderling of een diaken. Voor het huisbezoek wordt tijdig een afspraak gemaakt. Verwacht wordt, dat zoveel mogelijk alle gezinsleden tijdens het bezoek aanwezig zijn. Als een afgesproken bezoek om dringende redenen niet kan doorgaan, gelieve men de ouderling hiervan tijdig op de hoogte te brengen. In bijzondere omstandigheden kan ook huisbezoek worden aangevraagd. Eens in de vier jaar ontvangt u een diaconaal huisbezoek van een diaken, dat in plaats komt van het huisbezoek van de wijkouderling.

Huwelijksbevestiging

Voor de kerkelijke huwelijksbevestiging dient men tijdig (voor het vaststellen van de huwelijksdatum) contact op te nemen met de predikant. In overweging wordt gegeven de dienst vroeg in de avond te houden, om zo een groter deel van de gemeente in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn.

Huwelijksvoorbereiding

De huwelijksvoorbereiding is voor stellen waarvan de relatie serieuzere vormen aanneemt of die trouwplannen hebben en hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen. In een aantal avonden wordt er nagedacht en gesproken over verwachtingen en verschillen in je naderende huwelijk. Doel is om een duurzame basis te leggen voor een levenslang huwelijk. De huwelijksvoorbereiding wordt in principe één op één gedaan.

Jeugdclubs

Schatgravers (groep 1 t/m 6): Komt gedurende het seizoen maandelijks bij elkaar op iedere laatste vrijdagavond van de maand van 17.00 tot 19.00 uur.

Wegwijzers (groep 7 en 8): Vergadert éénmaal in de 14 dagen op zondag (na de middagdienst) in de ontmoetingsruimte.

Livingstones (klas1-2 VO/12-13): Vergadert éénmaal in de 14 dagen op zondag (na de middagdienst) in de ontmoetingsruimte. Dan wordt er eerst samen gegeten.

Bij-Een (klas 3-4 VO /14-15): Vergadert éénmaal in de 14 dagen op zondag (na de middagdienst) in de ontmoetingsruimte.

FOLLOW! (‘De nieuwe 16+’): Is een samenwerking tussen GKV en CGK en komt éénmaal in de 14 dagen bij elkaar op zondag (na de middagdienst) in het ‘Bolwerk’, Verwerijstraat 51 te Middelburg. De avond start om 18 uur en eindigt om 20.30 uur.

Jeugdberaad

Periodiek vindt afstemming over het jeugdwerk plaats in een jeugdberaad, onder leiding van de jeugdouderling.

Startzondag

In september vindt de zgn. startzondag plaats als start van het nieuwe seizoen. In de diensten op deze dag wordt op bijzondere wijze aandacht besteed aan de jeugd en het jeugdwerk. Ook verder in het jaar zijn een aantal diensten in het bijzonder gericht op de jeugd.

Kerkdiensten in het Gasthuis

Iedere zondagmorgen wordt er in het verzorgingshuis het Gasthuis om 10.30 uur een kerkdienst gehouden.

Kerkelijk Bureau

Het werk van de scriba wordt ondersteund door een kerkelijk bureau.

Kerkelijke kassen

Met het oog op de instandhouding van het landelijke Kerkverband en de door het landelijke Kerkverband gedragen (financiële) verantwoordelijkheden wordt van elk lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken een bijdrage gevraagd voor de zo genoemde Kerkelijke Kassen. Per (doop)lid wordt jaarlijks een bedrag gevraagd om aan deze (landelijke) verplichting te kunnen voldoen.

Kerkenraadsvergaderingen

In de regel vergadert de kerkenraad iedere eerste maandag van de maand. Voor belanghebbenden is deze vergadering toegankelijk na overleg met de scriba. De kerkenraad in smal verband (alleen de ouderlingen) vergadert ca. 3 maal per jaar.

Kerktelefoon

Voor aansluiting op de kerktelefoon kan contact worden opgenomen met de diaconie.

Kindernevendiensten

In de middagdiensten is er tijdens de woordverkondiging kindernevendienst voor de kinderen uit groep 2, 3 en 4 (jongste groep) en groep 5 en 6 (oudste groep).

Koffiedrinken

Iedere zondag is er na de morgendienst voor gasten en gemeenteleden gelegenheid om samen koffie te drinken in de Ontmoetingsruimte. M.u.v. de zondagen dat het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Mededelingen

Mededelingen voor de beamer en het mededelingenblad kunnen tot uiterlijk donderdagavond 21.30 uur worden doorgegeven aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl).

Meldpunt Misbruik

Het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties biedt hulp aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie. Met het oog op preventie geeft het Meldpunt informatie en advies. Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Op de website vindt u meer over het hulpaanbod, de klachtenregeling en preventiemaatregelen.
Internet www.meldpuntmisbruik.nl
E-mail info@meldpuntmisbruik.nl

Open kerkdagen

Op donderdagen van 12.30 tot 15.00 uur en in de zomerperiode van 11.00 tot 16.00 uur is de kerk vrij toegankelijk voor bezoekers. Ook op de landelijke monumentendag is het kerkgebouw geopend voor bezoekers.

Oud papier actie

Het oud papier wordt opgehaald in een deel van het centrum van Middelburg. Dit gebeurt door een vaste groep ophalers op iedere 2e vrijdag van de maand.

Praise-diensten

Samen met de Protestantse wijkgemeente “De Ontmoeting” worden op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag zangdiensten georganiseerd in de Ontmoetingskerk.

Pastoraal psychische begeleiding

Binnen de gemeente is de aandacht voor en het pastoraat aan gemeenteleden toebedeeld aan de ambtsdragers en de kringwerkers. Er zijn echter gemeenteleden die door bijzondere omstandigheden behoefte hebben aan extra gesprekken en begeleiding. Daarvoor heeft de kerkenraad gemeenteleden, die daarvoor zijn opgeleid, als pastoraal psychische begeleiders (PPB-ers) aangesteld.

Telefoonpiramide

Er is per wijk een telefoonpiramide, die kan worden gebruikt voor het  doorgeven van berichten die niet kunnen wachten tot de eerstkomende zondag. Gemeenteleden die hun emailadres hebben doorgegeven worden in voorkomend geval per mail geïnformeerd, de overige gemeenteleden via de telefoonpiramide.

Theologische Universiteit Apeldoorn

Om de activiteiten van de TUA onder de aandacht van de leden te brengen zijn er ambassadeurs aangesteld.

Time4God

Iedere 2de zondag van de maanden september t/m juni wordt in ons kerkgebouw een Engelstalige dienst gehouden voor studenten van University College Roosevelt en HZ University of Applied Sciences en de leden van de Engelstalige gemeenschap. De diensten vangen aan om 19.30 uur en worden verzorgd door een interkerkelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers diverse kerken.

Tussentijds

Het mededelingenblad van de gemeente, dat maandelijks verschijnt op de eerste zondag na de 11e van de maand.

Vaste vrijwillige bijdrage

Voor een stabiele en voorspelbare financiële huishouding van de kerk is de vaste vrijwillige bijdrage ingevoerd. Van elk lid/gezin van de gemeente wordt verwacht dat hij/zij naar draagkracht een deel van zijn of haar inkomen periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) aan de kerk geeft.

Website

Onze kerk beschikt over een eigen website www.gasthuiskerk.nl met informatie over onze kerkelijke gemeente. Daarop wordt o.a. de liturgie van de kerkdiensten vermeld en kunnen kerkdiensten beluisterd of gedownload worden.

Wijkkringen

De gemeente is opgedeeld in 6 wijken van elk 2 wijkkringen. Aan elke wijk is een ouderling, een diaken en minstens één kringwerker verbonden. De kringwerkers hebben als taak om binnen de wijk het omzien naar elkaar te bevorderen. Dit werk van de kringwerkers bestaat uit:

 • het bezoeken van zieken, ouderen en jongeren, thuis of in het ziekenhuis;
 • het geven van aandacht aan alleengaanden;
 • het meeleven bij geboorte, jubilea en overlijden;
 • het welkom heten aan nieuw ingekomen leden;
 • het geven van praktische hulp waar nodig;
 • het beleggen van kringavonden e.d.

De kringwerkers doen een beroep op anderen in de wijk om hen te helpen bij dit werk. Zij overleggen met de wijkouderling en de wijkdiaken en maken deel uit van het wijkteam.

Zingen in het Gasthuis

Eenmaal per maand wordt er op woensdagavond door leden van de gemeente een uurtje gezongen in het verpleegtehuis het “Gasthuis”. Er wordt verzameld bij de ingang van het Gasthuis om 18.45 uur.